My Image

Uitgelicht

Op deze pagina wordt het artikel van uw keuze in de vorm van een boek, presentatie of magazine nader toegelicht.

U kunt kiezen uit onderstaand boek, presentatie of magazine
⬇︎

Gereformeerde Kerk

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van de Kerk kunt lezen en foto’s van
verleden tot heden kunt bekijken.
Klik op Brochure als u de Brochure wilt bekijken die is uitgegeven in 2002 na de renovatie.

My Image

OPMERKELIJK BOEK OVER DOMINEE WILLEM VAN DEN BERGH

Krachtig was de bezieling die van hem uitging. Bij hem werd het als getast dat tere liefde voor de heiligheid des Heeren hem dreef, en dit maakte indruk en sleepte mee, schreef ds. J. C. van Schelven na het overlijden van mr. dr. Willem van den Bergh in 1890. Deze typering vinden wij overal terug in het uitnemende boek van dr. P. L. Schram, dat onlangs werd uitgegeven bij Ton Bolland, Prinsengracht te Amsterdam. Ingewijden onder ons kenden de levensgeschiedenis van deze integere geleerde, die voor zijn dertigste jaar gepromoveerd tot meester in de rechten en doctor in de theologie, reeds eerder uit de boeken van D. de Wit: een boetgezant, dr. mr. Willem van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst en meer zijdelings uit "Kudde en herder" van Kootwijks verleden en heden (1911) van dezelfde schrijver. Vooral het boek van G. van Zeggelaar: ,,Wat God deed met Zijn kerk te Voorthuizen" heeft veel wetenswaardigs uit de tijd van de Doleantie bewaard.

Dr. Schram heeft van deze geschriften veel hulp gehad bij zijn zoeken naar gegevens over persoon en werk van Van den Bergh. Maar ook uit nummers van de Barneveldse Courant vindt hij bijzonderheden. In het nummer van 22 juni 1888 stond het volgende te lezen: ,,Wil men vasten en bidden, daar zal niemand tegen hebben, al is het voor den nijveren boerenstand en de behoeftigen werkman beter dat ze, zoals het gebod zegt: zes dagen arbeiden en al hun werk doen. Maar dr. v. d. Bergh moet zich niet inbeelden, dat als hij een "vasten- en bededag afkommandeert, de heele wereld dien dag voor zon- en feestdag · aanziet. 't Is te gek om er aan te denken!" Deze nogal liberalistische toon werd aangeslagen, nadat de predikant op een bede- en vastendag de brandmeesters geweigerd had toe te laten voor een officiële schoorsteenschouw door het dorp. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt in deze interessante studie de leefwijze van dr. Van den Bergh nagegaan. Uit sommige publicaties blijkt dat er soms wat verheerlijkend geschreven is over zijn leven en arbeid. Daar dit boek is geschreven en uitgegeven in verband met het 100 jarig bestaan van de Vrije Universiteit te Amsterdam, was er gelegenheid een duidelijker levensbeeld te schetsen. Aan de hand van de hoofdpersoon krijgt de lezer van nu een gedocumenteerd verslag van veel dat zich in wetenschap, kerk en maatschappelijk leven afspeelde, ook van gebeurtenissen waarover een nazaat in de twintigste eeuw onwillekeurig wat negatief zal oordelen. Vooral voor lezers van deze omgeving, waar veel van wat in dit boek beschreven is, zich afspeelde, is het van belang dat kennis van dit levensverhaal genomen wordt.

Bron: Barneveldse Krant 30 Januari 1981

My Image

Hotel “De Vergulde Wagen”

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van De Vergulde Wagen kunt lezen, foto’s en video’s van verleden tot heden kunt bekijken.

My Image

Inleiding

Hotel 'de Vergulde Wagen' met op de achtergrond Huize Overbeek.

De eerste ons bekende eigenaar van dit Hotel was Dr. J.F. de l'Espinasse (1855-1906), een voor Voorthuizerse begrippen extreem figuur. Hij was ook bezitter van boerderij 'De Hoef, boerderij Kamphorst te Driedorp, enz. De volgende eigenaar was P. Bouw

My Image

Meester van Goor

Twee generaties onderwijzers in Voorthuizen (1817-1906)
My Image

Inleiding

Op 27 juli 1817 werd Jan Gerrits van Goor op bijna 21-jarige leeftijd aangesteld als openbaar schoolonderwijzer in Voorthuizen. De familie Van Goor vond oorspronkelijk haar bestaan in de landbouw in Drenthe. In de akten van de burgerlijke stand komen we hen tegen als dagloner, boerenknecht of landbouwer. In de 19e eeuw was het buitengewoon moeilijk om van een dubbeltje een kwartje te worden. Toch kwamen zo nu en dan ook in deze familie mensen bovendrijven. Vooral mannen met wilskracht, die goed van de tongriem gesneden waren en over een goede intelligentie beschikten. Zij hadden twee mogelijkheden om hogerop te komen: predikant of onderwijzer worden.

Klik op historie van twee generaties onderwijzers Van Goor Voorithuizen

Dorpskerk

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van de Kerk kunt lezen en foto’s van
verleden tot heden kunt bekijken.
Klik op Presentatie als u de Presentatie wilt bekijken.

My Image

Historie

De Hervormde gemeente van Voorthuizen heeft een lange geschiedenis. We zijn een kerk met wortels in het verleden, maar ook een kerk die vandaag de dag de boodschap van het Evangelie wil laten horen. Juist omdat we er diep van overtuigd zijn, dat die boodschap van groot belang is voor mensen in onze samenleving. Een stukje van de geschiedenis delen we hier graag met u!

My Image

Plaatselijk Belang

Jubileumuitgave

Klik op Jubileum uitgave van Plaatselijk belang.

My Image

Inleiding

De Jubileum uitgave van Plaatselijk Belang in digitale boekvorm

My Image

Nationale Landstormdag

My Image

Inleiding

Nationale Landstormdag ter herdenking van het tienjarig bestaan van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm, in dit boekje staat ook een foto van de "Afdeeling Voorthuizen"

Klik op Landstormdag boekje, om het boekje te lezen.

Wilt u meer weten over de historie van de Landstorm? Klik op historie Landstorm.

Muziekvereniging Crescendo

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van onze muziekvereniging “Crescendo” kunt lezen en foto’s van verleden tot heden kunt bekijken.

My Image

Zo begon het!

In december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Op de tweede vergadering in januari 1908 waren er enige jonge mannen aanwezig die na afloop van die vergadering met elkaar overlegden of het in Voorthuizen mogelijk was om een fanfaregezelschap op te richten.

My Image

Oranje Vereniging

Geschiedenis, en wat al niet meer….
My Image

Inleiding

Oranjevereniging Voorthuizen is een vereniging die met Koningsdag een uitgebreid programma organiseert dat al jaren succesvol wordt bezocht door inwoners van Voorthuizen en omgeving.

Klik op Historie van Oranje vereniging Voorthuizen

My Image

Brandweer Voorthuizen

Van verleden tot heden

Klik op Historie waar u de historie van Brandweer Voorthuizen kunt lezen, foto’s en video’s van verleden tot heden kunt bekijken.

My Image

Zo begon het!

Op 10 maart 1911 vond de oprichtingsvergadering van de “Voorthuizen Vrijwillige Brandweer” plaats ten huize van de heer C. Versteeg. Het eerste bestuur bestond uit de heren J.H. Zandbergen, voorzitter en opperbrandmeester, D. Van Voorst, onder-voorzitter en adjunct-opper-brandmeester, C. Versteeg, secretaris en brandmeester, G. Van Effrink, penningmeester en brandmeester, G. Wijnveen, commissaris. Als opzichter van de zeilen en de ladders werd benoemd A.H. van Eede en als zijn adjunct R. Schuur. Ook werd nog een brandpiketwacht ingesteld.

My Image

Weekblad Locomotief

Jubileumuitgave
My Image

Inleiding

De Locomotief was een weekblad gewijd aan de belangen van spoor en tramwegen

My Image