Muziek vereniging "Crescendo"

De muziekvereniging "Crescendo" en Voetbalvereniging "De kieviten" zijn de twee oudste nog bestaande verenigingen in Voorthuizen.

in december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer. Op de tweede vergadering in januari 1908 waren er enige jonge mannen aanwezig die na afloop van die vergadering met elkaar overlegden of het in Voorthuizen mogelijk was om een fanfaregezelschap op te richten. Zo'n muziekgezelschap zou dat kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de dorpsfeesten en allerlei andere dorpsfestiviteiten. De heer G. Versteeg was de "ontwerper" van dit plan.Op 8 februari 1908 kwamen ruim dertig personen in het hotel van dhr. van den Bos bijeen. Hiervan waren er 29 die zich al opgaven als lid. Al gauw werd er een bestuur gekozen. Het zag er zo uit: Joh. van de Heuvel, voorzitter; G.J. Willemsen, secretaris; terwijl de heren R. Schuur, A. Gaasbeek en H. Effrink bestuursleden zonder een bijzondere functie waren. Maar nu was er nog geen enkel muziekinstrument. Door middel van een huis aan huis collecte slaagde men er in om voldoende geld bij een te halen. Ook werd er steun gevraagd en gekregen door een spaarbank uit Barneveld. Door het plaatsen van een advertentie in "Het Nieuws van de Dag" hoopte men muziekinstrumenten te kunnen kopen. Hierop kwam niet meteen een reactie. Echter veertien dagen later op een zaterdagavond werd er een fanfare bezetting aangeboden uit Gravelande. De voorzitter ging samen met de directeur uit Putten eens kijken. De koop werd gesloten. Men kreeg de beschikking over zestien instrumenten en ook werden er twee trommen aangeschaft. Onze eerste trommelslagers waren Th. van Effrink en A. van Eede. In de schuur van Joh. van de Heuvel deelde de directeur op een zaterdagmiddag de instrumenten aan de leden uit en begon meteen met het geven van muzieklessen. De voorzitter had direct al een schoollokaal voor het houden van de wekelijkse repetities aangevraagd bij de burgemeester.

Op meerdere fronten blijkt dat "CRESCENDO" in het verleden erg vooruitstrevend was. Zo ook met het bouwen van een eigen muziektent. Het steeds maar moeten repeteren in een schoolgebouw, waar de banken eerst aan de kant moesten worden geschoven of in het gebouw "het nut van 't algemeen" had zijn bezwaren. Dit vond het toenmalige bestuur ook. Reeds in 1921 wordt er in het bestuur gesproken over de bouw van een muziektent. Dit wordt in 1922 nogmaals aangehaald. Pas in 1928 komt de bouw van een muziektent weer op een ledenvergadering ter sprake. De heer Stomphorst stelt voor om gezamenlijk met de Oranjevereniging een muziektent in Voorthuizen te bouwen. De heer Johannes van de Kamp kom in de jaarvergadering in 1929 hierop terug en zegt: ".... dat hiervoor geen geschikt stuk grond te vinden is. En dat de buurtschapconcerten dan waarschijnlijk komen te vervallen. Dit zal donateurs kosten", zo meende hij. In 1930 wordt hiervoor een speciale ledenvergadering bijeen geroepen. Echter met weinig resultaat. In 1931 wordt er een collecte gehouden. In 1932 is er al een behoorlijk bedrag beschikbaar.

In een aparte ledenvergadering in 1932 worden de voorzitter T. Weymar en penningmeester Johannes van de Kamp door de leden gemachtigd grond aan de kopen voor de bouw van een muziektent aan de Van den Berglaan. Op 30 april is de koopakte bij de notaris gepasseerd. Al gauw moest er een strook grond aan de zuidkant van het aangekochte terrein worden bijgehuurd. De bouwtekening voor de muziektent is gemaakt door de heer A. Leussink. De inschrijvers voor de aanbesteding van de bouw waren allen uit Voorthuizen. Al met al wordt uiteindelijk op 5 oktober 1932 de muziektent officieel geopend. In 1937 wordt besloten in de kelder onder het gebouw een betonnen vloer aan te brengen. Deze wordt door W. Polhout uitgevoerd. Op de ledenvergadering van 1940 wordt besloten om het gehuurde stuk grond aan te kopen, en op 12 april 1951 besluit de ledenvergadering een stuk grond van 8 m breed te huren van de fam. Bouw. Dit i.v.m. de tuinfeesten. Vervolgens wordt 8 december 1955 besloten een stuk grond van 560 m2 van de gemeente Barneveld te kopen, en in 1973 wordt het interieur aangepast. Een houten aanbouw volgt in 1976. Terwijl een grote nieuwbouw aan de bestaande muziektent in 1987 gereed komt. Tevens wordt het interieur aangepast en vernieuwd. In 2008 is het vernieuwde gebouw opgeleverd

Steun
Van een vereniging die meer dan honderd jaar bestaat mag je wel zeggen dat deze op ruime plaatselijke steun mag rekenen. Die steun werd al lang geleden in een min of meer officiële vorm gegoten. In september 1956 werd tijdens een vergadering van het 'Tuinfeestcomité' op initiatief van de heer D. Meerding een supportersclub opgericht. Direct meldden zich achttien leden, die per week een dubbeltje contributie zouden gaan betalen. Dit geld was bedoeld om de aanschaf van instrumenten mogelijk te maken. Tegenwoordig is een aantal supporters verenigd in de 'Club van 50'. De vereniging heeft anno 2009 een drumband, een fanfareorkest en een opleidingsorkest.

De Tuinfeesten
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden Voorthuizen en de 'tuinfeesten' vaak in een adem genoemd. Op 1 september 1934 werd er in het dorp een feestavond gehouden. Het terrein voor de feesttent werd feestelijk verlicht en er kwamen meer dan 1000 bezoekers. Het idee kwam na de oorlog door toedoen van de heer Johannes van de Kamp weer tot leven. Van de Kamp kreeg zijn lumineuze idee nadat hij elders in ons land een dergelijk feest had meegemaakt en toen gedacht moet hebben: 'Dat is ook iets voor Voorthuizen'. En zo werd op 18 juli 1950 het eerste in een lange reeks tuinfeesten gehouden. In de beginjaren traden er nog geen echt grootheden op, maar het publiek kwam toch in groten getale. Dat gaf de organisatie de moed om ook landelijk bekende artiesten uit te gaan nodigen. Deze gingen in de tweede helft van de jaren zestig steeds hogere gages vragen en ze waren bovendien ook steeds vaker op de steeds populairder wordende televisie te zien. Daardoor werden in 1969 de laatste tuinfeesten gehouden. De feesten werd echter in 2008 en 2009 nieuw leven ingeblazen. Destijds traden er gedurende vijf ('bonte') dinsdagavonden voor het meestal in groten getale aanwezig zijndepubliek, bekende en minder bekende Nederlandse artiesten op. Veel van die 'onbekenden' werden overigens later beroemd, zoals de komieken André van Duin en de zangeres Conny Vink. De tuinfeesten werden wel 'dé attractie voor de vakantiegangers' genoemd en middenstand en openbaar vervoer speelden er gretig op in. Zo maakte de VAD, de Veluwse Autobusdienst, bekend dat er nog tot laat op de avond bus verbindingen in alle richtingen verzorgd zouden worden.