Het dorp Voorthuizen vormt hierop geen uitzondering. Enerzijds kan men de oorzaak van een zo bloeiend verenigingsleven in dit dorp koppelen aan een misschien wat gereserveerde opstelling ten opzichte van de eerder genoemde moderne media, anderzijds speelt het toch verreweg te prefereren persoonlijke kontakt met medeburgers een grote rol. ' Naast de oudste vereniging in het dorp, want zo mogen we de voormalige Maalschap Voorthuizen toch wel noemen, zijn de meeste organisaties vanuit de kerken ontstaan. Hieronder kan een aantal voor zichzelf sprekende verenigingen worden opgesomd zoals Mannen- en Vrouwenverenigingen en jongelingenverenigingen. De oudste, ons bekende jongelingsvereniging in Voorthuizen werd opgericht in 1863. De Doleantie in 1886, die mede haar bakermat had in Voorthuizen, had weer de stichting van andere verenigingen tot gevolg, zoals een vereniging tot oprichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel en indirekt de oprichting van de Chr. Gemengde Zangvereniging .Asaf", Deze vereniging werd als zangschool in 1892 opgericht door meester G. A. van den Berg. Om niet al te vooruitstrevend te zijn, werd bepaald dat alleen mannen van deze zangschool lid konden worden. Op 19 oktober 1898 werd de zangschool omgezet in een gemengde zangvereniging met, in het begin, 30 leden. De naam .Asaf" werd ontleend aan de bijbel. Asaf was namelijk een der dirigenten, die aan het hoofd stond van de tempelmuziek ten tijde van David. De Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (V.V.V.) te Voorthuizen verkreeg op 28 november 1907 haar officiële status. Het initiatief tot de oprichting hiervan ging uit van de heren Wouter van de Heuv~I, D. van Voorst, W. Bos, E. Sandvoort, R. Schuur en enige anderen. De V.V.V. heeft veel gedaan en doet nog veel voor de toerist in het dorp Voorthuizen. Daarnaast ontwikkelde deze vereniging tot 1923 een aantal andere aktiviteiten speciaal op het gebied van het stimuleren van het Voorthuizer verenigingsleven. In 1923 werden deze aktiviteiten overgenomen door de Vereniging voor Plaatselijk Belang. Op 8 februari 1908 werd de muziekvereniging "Crescendo" opgericht. Het eerste bestuur bestond uit de heren Joh. van den Heuvel, voorzitter; G. J. Willemse, secretaris en de heren R. Schuur, A. Gaasbeek en H. Effrink als leden. Voor meerdere 

gegevens mogen wij u verwijzen naar het hoofdstukje ,,(To)'t Nut van Bouw". De Vereniging voor Plaatselijk Belang werd op 21 februari 1923 opgericht. Het was een initiatief van meester G. Blanken, hoofd van de dr. W. van den Bergh-school, Meester Blanken hield niet van gezapige rust, dynamisch als hij was. Plaatselijk Belang ging zeer voortvarend van start, zo voortvarend zelfs dat er in het begin nog al wat wrijvingen ontstonden tussen de nieuwe vereniging en de inmiddels al tot volle rijping gekomen V.V.V. Plaatselijk Belang heeft veel goeds verricht voor ons tuindorp. Zo stimuleerde men de oprichting van de Ziekenhuisverplegingskostenvereniging; de Begrafenisyereniging Voorthuizen (4 november 1924-28 november 1967) en de Winkeliersvereniging (4 april 1938). De Voorthuizense Oranjevereniging dateert van 28 augustus 1928. Het eerste dagelijkse bestuur bestond uit de heren L. R. Muller, voorzitter; dokter A. J. van Galen Last, secretaris en dokter G. C. van Haften, penningmeester. Op 14 maart 1929 werd de Chr. Gemengde Zangvereniging "De Lofstem" opgericht. Eerste dirigent was de heer Van den Born (1929-1931 ), daarna kwam de heer E. Polhout (1931- 1934) en vervolgens H. Brandsen uit Hierden die meer dan 25 jaar de dirigeerstok over de vereniging zou gaan zwaaien. De Voorthuizer Gymnastiekvereniging (later S.S.S.) werd op 5 juni 1930 opgericht, de Voetbalvereniging "Kieviten" (genoemd naar het oude terrein nabij "Het Kieftveen") op 26 februari 1932, de Floraliavereniging Voorthuizen op 20 maart 1933 en tenslotte de Voetbalvereniging V.V.O.P. op 30 april 1948. Een bonte schakering van verenigingen die inmiddels allang weer is uitgebreid. Met recht een "voor elck wat wils".