In 1876 werd de spoorlijn Amersfoort-Zutphen in gebruik genomen waardoor ook Barneveld uit haar betrekkelijke isolement werd verlost. Dankzij de invloed van burgemeester Nairac was de lijn wat meer in oostelijke richting verlegd dan oorspronkelijk in de bedoeling lag waardoor de afstand tot het dorp. Barneveld werd gereduceerd tot een luttel aantal kilometers. Tot 1903 zou deze situatie blijven bestaan toen door aanleg van de spoorlijn Ede-Nijkerk het dorp helemaal werd opgenomen in de vaart der volk’ren. Zonder nu helemaal lyrisch te worden kunnen we stellen dat Barneveld in het laatste kwart van de vorige eeuw „de trein niet miste”. Er verrees vanzelfsprekend ook een statig stationsgebouw bij wat later "De Hollander" zou gaan heten, een stationskoffiehuis en een fraai aangelegd park, dat „Heidepark” werd gedoopt. Hier kon de zojuist aangekomen reiziger zich een weinig vertreden alvorens in de omnibus van de firma Schut & Van Versendaal te stappen en zij die niet opzagen tegen een forse wandeling begaven zich natuurlijk direkt op weg naar het dorp. In 1898 werd de Vereniging voor Plaatselijk Belang en tot Bevordering 

HEIDEPARK. 

De ingezetenen die bloem-heesters, struiken of derge-lijken uit hunne tuinen opruimen , worden beleefdelijk verzocht een en ander te doen bezorgen ten mijnen huize. 

NAIRAC

van het Vreemdelingen Verkeer in Barneveld opgericht. Twee jaar later werd er al een toeristengidsje gepresenteerd. De redakteur van de Barneveldse Courant woonde de presentatie op 5 april 1900 bij: „De Voorzitter zegt dat door den heer Van Os ontworpen is een gids voor Barneveld en omstreken. Hij verzocht genoemden heer dit ontwerp voorte willen lezen. Met blijkbaar genoegen hoorden de aanwezigen deze schets aan, welke, het moet eerlijk gezegd, den ontwerper eer aandoet. Een welverdiend applaus klonk na het eindigen van dit interessant ontwerp.” Als men nu, ruim tachtig jaar later, deze gids ter hand neemt, valt het niet licht een gevoel van opkomende hilariteit— om maar even in de schrijftrant van die tijd te blijven - te onderdrukken.

„De bezoeker, die het gebruik van de natuurlijke vervoermiddelen verkiest boven het zitten in een omnibus, kan reeds vóór hij het dorp bereikt een aangename wandeling maken. Het station Barneveld-Voorthuizen, gelegen aan de lijn Winterswijk-Amsterdam is namelijk ongeveer een half uur van beide dorpen verwijderd. Hoe aangenaam een bezoek aan Voorthuizen ook wezen zou, thans echter zullen wij den weg naar Barneveld inslaan, doch brengen eerst even een bezoek aan het achter het station gelegen plantsoen, dat den naam Heidepark draagt. De sierlijk kronkelende paden en de bonte afwisseling van boomen en heesters, die zoo heerlijk afsteken tegen de frisch groene grasperken, doen ons den duffen spoorwagon gauw vergeten.” Ach, hoe graag willen wij thans het „Heidepark” niet ontvluchten. De aanleg moge wat plattegrond betreft niet zijn veranderd, de vegetatie van heden laat daarvan weinig zichtbaar worden. De „bonte afwisseling van boomen en heesters” verwerd tot een sombere, donkere boommassa waarboven, vooral in de winter, de tientallen roeken klagend hun nood krassen. Voor aan de (natuurlijk) „Stations”-weg ligt het oude Stationskoffiehuis, thans hotel-café-restaurant „Heidepark” geheten. De eigenaar, een zekere W. C. van Zwieten maakte er nogal werk van. Zo gaf hij in november 1904 opdracht tot de aanleg van een kegelbaan en adverteerde hij in de Barneveldsche Courant van 30 juli 1908 met de opening van de Zwem- & Badgelegenheid „Heidepark”. Voor dames en kinderen waren afzonderlijke zwemdagen vastgesteld.


 

Gaarne verwezen wy naar de advertentie, waarin de heer van Zwieten kennis geeft, van de opening zyner zwem- en badinrichting. Dat deze inrichting vooral in den zomertijd in een werkelijke- beboette voorziet, zal ieder moeten toestemmen, die weet, dat in een groote gemeente, als de onze, een dergelyke gelegenheid tot nu toe ontbrak. Niet alleen toch is het een genot in deze warme dagen een verfrisschend bad te nemen, doch, volgens de eenstemmige verklaring der doctoren, is ook een eerste vereischte om gezond te blijven, het geheele lichaam telkens goed te reinigen. En waar nu zal men dat beter doen, dan in dit volgens de eischen des tyds ingerichte bad, dat zijn helder water uit de erlangs vloeiende beek ontvangt?Wy durven dan ook wel te voorspellen, dat de heer Van Zwieten, by wien alle inlichtingen te bekomen zyn, genoegen van zyn onderneming zal beleven.